Relacje inwestorskie: akcjonariat, informacje finansowe, raporty

Relacje inwestorskie


Notowania GPW opóźnione są o 15 minut.

Akcjonariat

2023-12-26Akcjonariat

Imię i Nazwisko

Liczba akcji

Udział w kapitale

Liczba głosów

Udział na WZA

Maciej Gogolczyk

1 530 000

42,28%

1 530 000

42,28%

Patryk Ruszkowski

1 470 00

40,62%

1 470 000

40,62%

Patrycja Belczyńska

376 100

10,39%

376 100

10,39%

Suma

3 376 100

93,29%

3 376 100

93,29%

Informacje finansowe

Brak dostępnych informacji.

Ład korporacyjny / dok. spółki

2024-05-29Plan połączenia

Plan połączenia spółekPobierz plik

Plan połączenia W.G PARTNERS Spółka Akcyjna z W.G PARTNERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2024-04-15Dokumenty informacyjne

DOKUMENT INFORMACYJNYPobierz plik

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNYsporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i D obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Pobierz plik
STATUT SPÓŁKI W.G Partners S.A.Pobierz plik

Raporty bieżące

2024-01-15SKINWALLET SA (2/2024) Zawarcie umów objęcia akcji oraz umów aportowych

Raport bieżący 2/2024

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (uchwała opublikowana raportem EBI nr 1/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r.), informuje, że w dniu 12.01.2024 zawarł umowy objęcia 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł oraz cenie emisyjnej wynoszącej 6,00 zł za jedną akcję. Ponadto 12 stycznia 2024 r. Spółka zawarła umowy aportowe dotyczące wniesienia 100% udziałów w spółce W.G Partners sp. z o.o. z siedzibą w Kowalu w zamian za 3.000.000 akcji serii F Spółki. Umowy zostały zawarte z dotychczasowymi udziałowcami W.G Partners sp. z o.o., tj. Panem Maciejem Gogolczykiem i Panem Patrykiem Ruszkowskim, zgodnie z parametrami wskazanymi w uchwale nr 9 NWZ z dnia 8 stycznia 2024 r.
Z chwilą zawarcia ww. umów aportowych na Spółkę przeszła własność 100% udziałów w W.G Partners sp. z o.o. Dotychczasowi udziałowcy W.G Partners sp. z o.o. staną się akcjonariuszami Spółki z chwilą wpisu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy, a prawa z akcji będą mogli wykonywać z chwilą zapisania akcji na ich rachunkach inwestycyjnych (maklerskich).
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2024-01-08SKINWALLET SA (1/2024) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 stycznia 2024 r.

Raport Bieżący nr 1/2024

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 stycznia 2024 r.
Zarząd Spółki Skinwallet S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 stycznia 2024 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się”.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 
Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Gogolczyk – Prezes Zarządu
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2024-01-08SKINWALLET SA (1/2024) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący 1/2024

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 stycznia 2024 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
Boergen Technology OU z siedzibą w Tallinnie, Estonia - posiadająca łącznie 376 100 akcji Spółki, uprawniających do 376 100 głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 60,80% głosów ogółem w Spółce.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-12-12SKINWALLET SA (20/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 stycznia 2024 r.

Raport Bieżący nr 20/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 8 stycznia 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („WZA”), które odbędzie się o godz. 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusza Andrzeja Glińskiego, przy ul. Jaworzyńskiej 7 lok. 7, 00-634 Warszawa.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
 • treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 8 stycznia 2024 r., w tym: informację o ogólnej liczbie akcji i głosów oraz treść pełnomocnictwa
 • projekty uchwał;
 • formularz głosowania przez pełnomocnika;
 • proponowane zmiany Statutu.
 • opinia Biegłego Rewidenta z badania wyceny
 • wycena
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
proponowane-zmiany-statutu.pdfproponowane zmiany statutu NWZAPobierz plik
ogloszenie-o-zwolaniu-NWZA.pdfogłoszenie o zwołaniu NWZAPobierz plik
opinia-na-temat-weryfikacji-wyceny-wkladu-niepienieznego-do-spolki-akcyjnej-Skinwallet-SA.pdfopinia na temat weryfikacji wyceny wkładu niepieniężnego do spółki SKINWALLET S.A.Pobierz plik
projekty-uchwal-Skinwallet.pdfprojekty uchwałPobierz plik
proponowane-zmiany-statutu.pdfproponowane zmiany statutu NWZAPobierz plik
RB-15-ZAL-Uchwaly-NWZ.pdfraport wyceny WG Partners sp. z o.o.Pobierz plik
2023-12-12SKINWALLET SA (20/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 stycznia 2024 r.

Raport Bieżący nr 20/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 8 stycznia 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („WZA”), które odbędzie się o godz. 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusza Andrzeja Glińskiego, przy ul. Jaworzyńskiej 7 lok. 7, 00-634 Warszawa.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
 • treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 8 stycznia 2024 r., w tym: informację o ogólnej liczbie akcji i głosów oraz treść pełnomocnictwa
 • projekty uchwał;
 • formularz głosowania przez pełnomocnika;
 • proponowane zmiany Statutu.
 • opinia Biegłego Rewidenta z badania wyceny
 • wycena
 
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-12-12SKINWALLET SA (18/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 stycznia 2024 r.

Raport bieżący z plikiem 18/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 8 stycznia 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("WZA"), które odbędzie się o godz. 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusza Andrzeja Glińskiego, przy ul. Jaworzyńskiej 7 lok. 7, 00-634 Warszawa.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
 • treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 8 stycznia 2024 r., w tym: informację o ogólnej liczbie akcji i głosów oraz treść pełnomocnictwa
 • projekty uchwał;
 • formularz głosowania przez pełnomocnika;
 • proponowane zmiany Statutu.
 • opinia Biegłego Rewidenta z badania wyceny
 • wycena
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-12-11SKINWALLET SA (19/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu email

Raport Bieżący nr 19/2023

Zarząd Spółki Skinwallet Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki.
Obecny adres strony internetowej jest następujący: https://wgpartners.pl/
Obecny adres e-mail jest następujący: kontakt@wgpartners.pl
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-11-06SKINWALLET SA (17/2023) Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 17/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 listopada 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęły zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
 
Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-10-30SKINWALLET SA (16/2023) Zakończenie przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie listu intencyjnego

Raport bieżący z plikiem 16/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: "Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku i raportu bieżącego ESPI nr 6/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku, informuje, że zakończył przegląd opcji strategicznych.
W związku z powyższym, w dniu 30 października 2023 r. Spółka zawarła list intencyjny z W.G Partners sp. z o.o. z siedzibą w Kowalu (dalej: "W.G Partners"). Zgodnie z treścią zawartego listu intencyjnego, celem stron jest inwestycja Emitenta w W.G Partners sp. z o.o., na podstawie której Emitent ma przejąć 100% udziałów w W.G Partners w zamian za emisję akcji na rzecz wspólników W.G Partners.
Strony wskazały, że jeszcze w 2023 roku będą dążyć do zwołania walnego zgromadzenia, podczas którego akcjonariusze zdecydują o emisji akcji na rzecz wspólników W.G Partners sp. z o.o. oraz wynikającej z zawartego listu intencyjnego zmianie przedmiotu działalności Emitenta na działalność w obszarze produkcji domów szkieletowych z drewna, energooszczędnych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska, którymi obecnie zajmuje się W.G Partners sp. z o.o.. Docelowo, intencją stron jest połączenie Emitenta z W.G Partners w trybie uproszczonym (przejęcie jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą). Szczegółowe parametry emisji akcji oraz dalszych praw i obowiązków stron zostaną dookreślone w ramach dalszych negocjacji.
Strony zobowiązały się współpracować przy realizacji postanowień listu intencyjnego, a w szczególności współpracować przy przygotowaniu wyceny wartości W.G Partners sp. z o.o. oraz informować się o wszelkich istotnych zdarzeniach/okolicznościach jakie wystąpią po dniu zawarcia niniejszego listu intencyjnego, a przed realizacją jego postanowień.
W efekcie dokonanego przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta uważa, że zmiana przedmiotu działalności Emitenta jest najkorzystniejsza w obecnej sytuacji i może przyczynić się do zwiększania wartości Spółki.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-10-22SKINWALLET SA (15/2023) Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych

Raport bieżący z plikiem 15/2023

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby penice obowizki zarzdcze.
Zarząd spółki Skinwallet S.A. ("Emitent" lub "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 października do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Kornel Szwaja oraz Dawid Chomicz, którzydo dnia 18.10.2023 pełnili funkcje w Zarządzie Spółki Skinwallet S.A.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-10-20SKINWALLET SA (14/2023) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 14/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: "Emitent", "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 20 października 2023 r. do Emitenta wpłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do ni
niejszego raportu.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-10-18SKINWALLET SA (17/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Raport Bieżący nr 17/2023

Zarząd SkinWallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka) informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 18 października 2023 roku odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Dyszczyk, Pana Bartosza Lisa, Pana Michała Wszołka, Pana Piotra Skonecznego i Pana Wojciecha Iwaniuka.
Jednocześnie, w skład Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Andrzeja Gogolczyka, Pana Franciszka Rojewskiego, Pana Krystiana Bechcińskiego, Pana Macieja Wymysłowskiego i Pana Nikodema Jasina, któremu powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
W załączeniu Zarząd przekazuje życiorysy zawodowe powołanych osób.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-10-18SKINWALLET SA (16/2023) Zmiana w składzie Zarządu Spółki

Raport Bieżący nr 16/2023

Zarząd SkinWallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18.10.2023 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od Pana Kornela Szwaja oraz Członka Zarządu od Pana Dawida Chomicza, ze skutkiem na dzień 18 października 2023 r.
Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała od dnia 18 października 2023 r., do funkcji Prezesa Zarządu, Pana Macieja Gogolczyka.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys powołanej osoby.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-10-18SKINWALLET SA (15/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skinwallet S.A. w dniu 18 października 2023 roku

Raport Bieżący nr 15/2023

Uchwały podjęte na NWZA Emitenta w dniu 18.10.2023 roku
Zarząd Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 października 2023 roku.
Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8,9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-10-18SKINWALLET SA (13/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący z plikiem 13/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd SkinWallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka) informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 18 października 2023 roku odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Dyszczyk, Pana Bartosza Lisa, Pana Michała Wszołka, Pana Piotra Skonecznego i Pana Wojciecha Iwaniuka.
Jednocześnie, w skład Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Andrzeja Gogolczyka, Pana Franciszka Rojewskiego, Pana Krystiana Bechcińskiego, Pana Macieja Wymysłowskiego i Pana Nikodema Jasina, któremu powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
W załączeniu Zarząd przekazuje życiorysy zawodowe powołanych osób.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-10-18SKINWALLET SA (11/2023) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący z plikiem 11/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 października 2023 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
 • Tar Heel Capital Pathfinder MT Ltd., posiadający 275 000 głosów, co stanowiło 75,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 47,47% głosów ogółem w Spółce,
 • Kornel Szwaja, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 12,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27% głosów ogółem w Spółce,
 • Dawid Chomicz, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 12,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27% głosów ogółem w Spółce.
 • Mateusz Paradowski, posiadający 19 110 głosów, co stanowiło 4,97 % ogólnej liczby głosów na WZ i 3,08% głosów ogółem w Spółce.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-10-18SKINWALLET SA (12/2023) Zawarcie umów przyrzeczonych sprzedaży akcji

Raport bieżący z plikiem 12/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 18.09.2023 roku niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18.10.2023 roku doszło do spełnienia wszystkich warunków zawieszających do zawarcia umów przyrzeczonych sprzedaży akcji. Strony w dniu dzisiejszym zawarły przedmiotowe umowy sprzedaży akcji, o których była mowa w raporcie z dnia 18.09.2023 roku.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-09-25SKINWALLET SA (10/2023) Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

Raport bieżący z plikiem 10/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 25 września 2023 r. Emitent zawarł z VERDEMURD LIMITED umowę sprzedaży wszystkich 1.420 posiadanych przez siebie udziałów w spółce zależnej Skinwallet MT Ltd. z siedzibą na Malcie, o kapitale zakładowym 1.200,00 EUR, stanowiących 100% udziału w jej kapitale zakładowym i prawach głosu.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że w związku z utratą stosunku dominacji nie będzie konsolidował sprawozdań finansowych począwszy od 4 kwartału 2023 r.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-09-24SKINWALLET SA (9/2023) Rozwiązanie umowy na wykonanie oprogramowania

Raport bieżący z plikiem 9/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2023 z dnia 24 kwietnia 2024 r. oraz raportu ESPI nr 5/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w przedmiocie informacji dotyczących kontraktu na wykonanie oprogramowania informuje, że w dniu 21 września 2023 r. wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym niniejszą umowę.
Powodem rozwiązania przedmiotowej umowy jest załamanie zapisów umowy w szczególności nieuregulowanie przez Zleceniodawcę płatności na rzecz Wykonawcy oraz brak kontaktu.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-09-18SKINWALLET SA (14/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2023 r.

Raport Bieżący nr 14/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 18 października 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („WZA”), które odbędzie się o godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Burakowskiej 5/7, 01066 Warszawa.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
 • treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 18 października 2023 r.;
 • projekty uchwał;
 • informację o ogólnej liczbie akcji i głosów;
 • formularz głosowania przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem.
 
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-09-18SKINWALLET SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2023 r.

Raport bieżący z plikiem 8/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 18 października
2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("WZA"), które odbędzie się o
godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Burakowskiej 5/7, 01066 Warszawa
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
- treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 18 października 2023 r.;
- projekty uchwał;
- informację o ogólnej liczbie akcji i głosów;
- formularz głosowania przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-09-18SKINWALLET SA (7/2023) Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży akcji

Raport bieżący z plikiem 7/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniach 15-16 września 2023 r. Prezes Zarządu Emitenta Kornel Szwaja, Członek Zarządu Emitenta Dawid Chomicz oraz Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited zawarli z Boergen Technology OÜ z siedzibą w Tallinie ("Kupujący") przedwstępne umowy sprzedaży 383.600 akcji stanowiących łącznie 62,00% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 383.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
Strony zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży akcji pod warunkami zawieszającymi, do kluczowych z nich należą:
 • zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniającego skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, na którym zostaną powołane osoby wskazane przez Kupującego,
 • uzyskanie decyzji GPW S.A. o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 18.600 akcji serii E.
Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w ciągu 14 dni od dnia ziszczenia się wszystkich warunków łącznie, nie później jednak niż do dnia 30 października 2023 r.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-08-25SKINWALLET SA (6/2023) Korekta numeracji raportu ESPI 5/2022 – Aktualizacja informacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych

Raport bieżący 6/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym koryguje omyłkę techniczną w
numeracji raportu ESPI z dnia 25 sierpnia 2023 roku o tytule "Aktualizacja informacji
dotyczącej przeglądu opcji strategicznych".
Było:
Raport bieżący nr 5/2023
Powinno być:
Raport bieżący nr 6/2023
Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian i została ponownie wskazana poniżej:
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie, w nawiązaniu do raportu ESPI nr
1/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w przedmiocie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych
informuje, że Spółka planuje zakończenie przeglądu opcji strategicznych nie później niż do
dnia 31 października 2023 r., a o jego wyniku poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-08-25SKINWALLET SA (5/2023) Aktualizacja informacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych

Raport bieżący 5/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2023 z
dnia 14 lutego 2023 r. w przedmiocie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych informuje, że Spółka
planuje zakończenie przeglądu opcji strategicznych nie później niż do dnia 31 października 2023 r., a
o jego wyniku poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-08-03SKINWALLET SA (5/2023) Aktualizacja informacji dotyczącej kontraktu na wykonanie oprogramowania

Raport bieżący 5/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skinwallet z siedzibą w Szczecinie ("Emitent") przekazuje informację, że w związku z wciąż zmieniającymi się wymaganiami odnośnie produktu oraz pozostałymi, niezależnymi od Emitenta czynnikami wpływającymi na termin realizacji kontraktu, o którym mowa w raporcie ESPI nr 2/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., a który miał zostać zrealizowany w II kwartale 2023 r. termin realizacji niniejszego kontraktu ulega zmianie i na dzień publikacji raportu nie jest możliwe dokładne określenie jego zakresu oraz terminu wykonania. Emitent dotychczas wystawił zleceniodawcy dwie faktury łącznie na 250.000 zł, z których została opłacona tylko jedna, na 50.000 zł. Istnieje zatem ryzyko, że kontrakt nie będzie zrealizowany z powodów leżących po stronie zleceniodawcy.
 
W związku z powyższym, ponieważ nie jest możliwa ocena wpływu tego kontraktu na sytuację Emitenta, Emitent nie identyfikuje już przedmiotowego kontraktu jako informację poufną oraz nie będzie informował o jego postępach w dalszych komunikatach ESPI.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-06-29SKINWALLET SA (11/2023) Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 28.06.2023

Raport Bieżący nr 11/2023

Zarząd Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku.
Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8,9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-06-29SKINWALLET SA (4/2023) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący z plikiem 4/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyej 5 %
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2023 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
 
Tar Heel Capital Pathfinder MT Ltd., posiadający 275 000 głosów, co stanowiło 75,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 47,47% głosów ogółem w Spółce
 
Kornel Szwaja, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 12,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27% głosów
ogółem w Spółce
 
Dawid Chomicz, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 12,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27% głosów
ogółem w Spółce
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-06-01SKINWALLET SA (10/2023) Korekta raportu EBI nr 8/2023

Raport Bieżący nr 10/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2022 rok opublikowanego raportem EBI nr 8/2023 w dniu 31 maja 2023 r.
Korekta dotyczy tytułu raportu EBI nr 8/2023.
Przyczyną dokonania korekty jest omyłka pisarska w postaci wskazania, że opublikowany raport okresowy jest za 2021 rok, zamiast za 2022 rok.
Raport przed korektą:
Temat: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021 Skinwallet Spółka Akcyjna
Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Skinwallet S.A. za rok obrotowy 2022.
  Raport po korekcie:
Temat: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2022 Skinwallet Spółka Akcyjna
Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Skinwallet S.A. za rok obrotowy 2022.
  Treść załączników do raportu za 2022 rok pozostaje bez zmian.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-06-01SKINWALLET SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 9/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka","Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-06-01SKINWALLET SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 9/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka","Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-05-31SKINWALLET SA (3/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 3/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.
 
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-05-30SKINWALLET SA (7/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

Raport Bieżący nr 7/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”, „Spółka”), działając zgodnie z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji raportu bieżącego.
 
 
 
Powodem naruszenia była publikacja raportu EBI nr 6/2023 w dniu 30 maja 2023 r. w sprawie zawarcia umowy z biegłym rewidentem w dniu 19 maja 2023 r., której przedmiotem było dokonanie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2022 oraz 2023.
 
 
 
Emitent naruszył przepisy § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO poprzez nieprzekazanie informacji w terminie zgodnym z przepisami tj. niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Powyższe naruszenie ma charakter incydentalny. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.
 
 
 
Podstawa prawna: pkt. 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect".
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-05-30SKINWALLET SA (6/2023) Temat: Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Raport Bieżący nr 6/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż działając na mocy Pisemnej Uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20.05.2023 , w dniu 19 maja 2023 r. roku podpisał umowę z savaPartners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest dokonanie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2022 oraz 2023.
Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-04-24SKINWALLET SA (2/2023) Umowa sprzedaży aktywów oraz koncentracja działalności na świadczeniu usług programistycznych

Raport bieżący z plikiem 2/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 roku spółka zawarła umowę sprzedaży aktywów związanych z prowadzeniem działalności Skinwallet Market i Skinwallet Instant ("Umowa"). Umowa obejmuje sprzedaż technologii platform wraz z pełnym kodem źródłowym, kontami użytkowników oraz prawami do marki. W ramach tej samej transakcji Spółka sprzedała również wszystkie posiadane skórki do gier (tzw. skiny) po cenie rynkowej, ustalonej na moment zawarcia transakcji.
Obecnie Spółka skoncentruje się na świadczeniu usług programistycznych na zlecenie zewnetrznych podmiotów. W tym obszarze Spółka pozyskała pierwszy kontrakt, który zostanie zrealizowany w II kwartale 2023 r.
Sumaryczna kwota transakcji opiewa na wartość 230 000 USD i wraz z przychodami z w/w umowy na świadczenie usług programistycznych pozwoli Spółce na pokrycie zobowiązań wobec podmiotów trzecich oraz sald użytkowników usług, które na dzień transakcji łącznie wynoszą szacunkowo 320 000 USD.
Jednocześnie Spółka kontynuuje przegląd opcji strategicznych dotyczących przyszłosci firmy, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. Celem przeglądu opcji strategicznych jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Skinwallet S.A.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-03-27SKINWALLET SA (3/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 1/2023

Raport Bieżący nr 3/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.
Korekta dotyczy sposobu sformułowania terminów w których zostaną opublikowane raporty okresowe.
Przyczyną dokonania korekty jest wskazanie terminów do których zostaną opublikowane raporty okresowe, zamiast terminów w których zostaną opublikowane raporty okresowe.
Treść raportu przed korektą:
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2023, zgodnie z którym:
 • raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – do 14 lutego 2023 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – do 15 maja 2023 r.
 • raport roczny za 2022 r. – do 31 maja 2023 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – do 14 sierpnia 2023 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – do 14 listopada 2023 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.
Treść raportu po korekcie:
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:
 • raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
 • raport roczny za 2022 r. – 31 maja 2023 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.
 • aport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-02-14SKINWALLET SA (1/2023) Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Raport bieżący 1/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu 14 lutego 2023 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości firmy. Celem przeglądu opcji strategicznych jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Skinwallet S.A.
Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować m. in.:
- licencjonowanie wypracowanych przez Spółkę rozwiązań i technologii w zakresie prowadzenia marketplace;
- sprzedaż rozwiązań z zakresu blockchain i NFT;
- sprzedaż platform Skinwallet Instant i Skinwallet Marketplace;
- rozszerzenie działalności platform Skinwallet o nowe gry (np. Roblox);
- zawarcie aliansu lub partnerstwa strategicznego, połączenie z innym podmiotem, w tym również pozyskanie nowych inwestorów.
Zarząd Skinwallet informuje, że żadna decyzja związana z wyborem jakiejkolwiek opcji strategicznej nie została podjęta. Ogłoszenie przeglądu wynika z bieżącej sytuacji finansowej Spółki, analizy trendów rynkowych oraz zapytań od podmiotów zewnętrznych w zakresie współpracy w nowych obszarach biznesowych.
Zarząd dokona analizy możliwych opcji, zaś Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-01-10SKINWALLET SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Raport Bieżący nr 1/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2023, zgodnie z którym:
 • raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – do 14 lutego 2023 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – do 15 maja 2023 r.
 • raport roczny za 2022 r. – do 31 maja 2023 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – do 14 sierpnia 2023 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – do 14 listopada 2023 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-07-04SKINWALLET SA (6/2022) Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 4.07.2022

Raport Bieżący nr 6/2022

Zarząd Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 4 lipca 2022 roku.
Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8,9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-07-04SKINWALLET SA (7/2022) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 4 lipca2022 r.

Raport bieżący z plikiem 7/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zwaną dalej Emitent, Spółka, informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skinwallet S.A. w dniu 4 lipca 2022 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadał:
- TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED - 275 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 100% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 44,45% ogólnej liczby głosów.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-06-07SKINWALLET SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lipca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 5/2022

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lipca 2022 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna EBI: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-06-07SKINWALLET SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lipca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 6/2022

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lipca 2022 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.
 
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-02-23SKINWALLET SA (5/2022) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 5/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.02.2022 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-02-11SKINWALLET SA (4/2022) Wyznaczenie daty rozpoczęcia sprzedaży tokenów NFT z serii Cyber Warriors Army

Raport bieżący 4/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. oraz nr 14/2021 z dnia 18 listopada 2021 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu daty wystartowania sprzedaży tokenów NFT z serii Cyber Warriors Army ("Projekt"). Sprzedaż odbędzie się w pierwszej kolejności w formie sprzedaży prywatnej, a następnie sprzedaży publicznej.
 
Sprzedaż prywatna skierowana zostanie do osób, znajdujących się na whitelist projektu i rozpocznie się dnia 15 lutego 2022 r. na stronie internetowej Projektu pod adresem https://cyberwarriorsarmy.com i trwać będzie dokładnie 24 godziny. Cena tokenu podczas sprzedaży prywatnej wynosić będzie 0.035 ETH. Obowiązywać będzie limit maksymalnie 5 tokenów na jeden portfel metamask.
 
Sprzedaż publiczna skierowana zostanie do wszystkich zainteresowanych osób i rozpocznie się dnia 16 lutego 2022 r. na stronie internetowej Projektu pod adresem https://cyberwarriorsarmy.com i trwać będzie do momentu całkowitego wyprzedania wszystkich 8000 tokenów NFT wchodzących w skład serii Cyber Warriors Army. Cena tokenu podczas sprzedaży publicznej wynosić będzie 0.05 ETH. Obowiązywać będzie limit maksymalnie 20 tokenów na jeden portfel metamask.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-02-03SKINWALLET SA (3/2022) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 3/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31 stycznia 2022 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów Emitenta o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-02-01SKINWALLET SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raport Bieżący nr 1/2022

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:
 
• raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 11 lutego 2022 r.
 
• raport kwartalny za I kwartał 2022 r. - 13 maja 2022 r.
 
• raport roczny za 2021 r. – 31 maja 2022 r.
 
• raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r.
 
• raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 11 listopada 2022 r.
 
 
 
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
 
 
 
Jednocześnie Zarząd Spółki, działając zgodnie z pkt. 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie (tj. do 31 stycznia 2022 r.) raportu bieżącego w przedmiocie określenia stałych dat przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.
 
Powodem ww. naruszenia była uprzednia publikacja raportu w powyższym zakresie za pośrednictwem nieprawidłowego systemu (ESPI).
 
Powyższe naruszenie ma charakter incydentalny. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.
 
 
 
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-01-27SKINWALLET SA (2/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raport bieżący 2/2022

Postawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:
 
?          raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. - 11 lutego 2022 r.
?          raport kwartalny za I kwartał 2022 r. - 13 maja 2022 r.
?          raport roczny za 2021 r. - 31 maja 2022 r.
?          raport kwartalny za II kwartał 2022 r. - 12 sierpnia 2022 r.
?          raport kwartalny za III kwartał 2022 r. - 11 listopada 2022 r.
 
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
 
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-01-20SKINWALLET SA (1/2022) Zawarcie ramowej umowy współpracy

Raport bieżący 1/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, iż w dniu 17 stycznia 2021 r. zawarł ramową umowę współpracy ("Umowa") z ESE Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oddziałem kanadyjskiej organizacji esportowej ESE Entertainment Inc, która świadczy usługi na rzecz twórców, wydawców i marek z branży gier wideo, dostarczając technologię, infrastrukturę i usługi angażowania fanów na arenie międzynarodowej oraz prowadzi własne kanały e-commerce, drużyny e-sportowe i ligi gier.
Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie budowania rozwiązań technologicznych oraz marketingowych związanych z esportem i gamingiem, organizacją wydarzeń esportowych, blockchain i NFT oraz innych powiązanych usług.
Strony postanowiły, że ewentualne wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu Umowy zostanie każdorazowo uregulowane w odrębnych umowach zawartych między stronami.
Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-12-01SKINWALLET SA (15/2021) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 15/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.11.2021 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-11-18SKINWALLET SA (14/2021) Cena emisyjna oraz rozpoczęcie zapisów na whitelistę projektu NFT – Cyber Warriors Army

Raport bieżący 14/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") informuje, że dnia 22 listopada 2021 r. rozpoczną się zapisy na whitelistę projektu NFT Emitenta o tytule "Cyber Warriors Army" ("Projekt").
 
Zapis na whitelistę gwarantuje możliwość wzięcia udziału w sprzedaży tokenów NTF ("Tokeny"). Miejsca na whiteliście przyznawane będą najaktywniejszym członkom społeczności oraz jako nagroda za wykonanie konkretnego zestawu czynności.
 
W ramach Projektu zostanie wyemitowanych 8000 Tokenów o cenie emisyjnej 0,05 ETH każdy.
 
Należy wskazać, że Spółka będzie również pobierać opłaty royalties w wysokości ok. 5% wartości każdej sprzedaży tokenów na rynku wtórnym.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-11-04SKINWALLET SA (13/2021) Start projektu NFT – Cyber Warriors Army

Raport bieżący 13/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") informuje, że pierwszy projekt NFT Emitenta o tytule: "Cyber Warriors Army" ("Projekt"), będzie miał premierę 4 listopada 2021 r. o godz. 20:00.
 
Cyber Warriors Army jest zbiorem 8 tys. unikalnych tokenów NFT przedstawiających armię CyberWojowników, czyli elitarną grupę bohaterów z alternatywnej rzeczywistości świata CyberVersum. Projekt ten łączy klimat science-fiction z wątkami esportowymi i ma stać się pierwszym narracyjnym projektem NFT budowanym we współpracy społeczności projektu z uznanymi artystami.
 
Wprowadzenie NFT do obrotu podzielone jest standardowo na trzy etapy. W pierwszym, użytkownicy zostają zapoznani z założeniami projektu. Następnie, twórcy budują community potencjalnych odbiorców. W ostatniej fazie produkt wprowadzany jest do sprzedaży. Ilość jest limitowana do 8 tys, sztuk, a każdy z tokenów jest unikalny. Przychody dla Spółki generowane będą zarówno w momencie sprzedaży tokenów jak również później - podczas późniejszej odsprzedaży tokenów na rynku wtórnym.
 
Za identyfikację wizualną kolekcji tokenów odpowiedzialny jest Rafał Szłapa - czołowy polski ilustrator, grafik i twórca komiksów (m.in. uznanej serii Bler).
 
Skinwallet dąży do tworzenia i wspierania ekosystemu twórców wokół projektów NFT i Web3. W planach Spółki jest współpraca z cyfrowymi projektantami mody, programistami i artystami z różnych środowisk twórczych w celu budowy narzędzi wspierających rozwój ekonomii twórców w świecie technologii Web3. W ramach projektu Cyber Warriors Army planowany jest m.in. program umożliwiający m.in. fundowanie stypendiów związanych z treściami cyfrowymi. Spółka chce zapewnić platformę marketingową i wsparcie techniczne dla utalentowanych artystów i twórców, aby w jej ramach mogli rozwijać swój talent i skupiać się na tworzeniu treści najwyższej jakości.
 
Członkowie społeczności projektu będą mogli wziąć udział w ekskluzywnych turniejach esportowych. W dłuższej perspektywie, Spółka planuje również organizację profesjonalnych turniejów z udziałem popularnych drużyn i graczy. Skinwallet liczy, że jego wieloletnia obecność na rynku dóbr cyfrowych zaowocuje kooperacjami z organizacjami, które dotychczas nie są obecne w ekosystemie Web3.
 
Projekt dostępny jest pod adresem: https://www.cyberwarriorsarmy.com/
 
W ocenie Emitenta realizacja projektów NFT i Web3 przełoży się na przyszłe wyniki finansowe Spółki, a w szczególności na dywersyfikację przychodów Spółki.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-10-22SKINWALLET SA (11/2021) Rejestracja zmiany statutu Skinwallet Spółka Akcyjna

Raport Bieżący nr 11/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania zmiany statutu przyjętej uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 sierpnia 2021r.
§ 3 ust. 1 statutu Spółki otrzymał następujące nowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 618.600 zł (sześćset osiemnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
e) 18.600 (osiemnaście tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 18600 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
Zamiast:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
  W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przekazuje tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym wprowadzone zmiany.
Podstawa prawna: Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-08-24SKINWALLET SA (10/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji serii E

Raport Bieżący nr 10/2021

Zarząd SkinWallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii E
1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Data rozpoczęcia: 09.08.2021 r.
Data zakończenia subskrypcji: 09.08.2021 r.
  2) daty przydziału instrumentów finansowych;
Nie dotyczy. Subskrypcja prywatna.
  3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
18.600 akcji
  4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;
Nie dotyczy.
  5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
18.600 akcji
  6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
37 zł
  6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Nie dotyczy. Akcje zostały opłacone w formie pieniężnej, przelewem bankowym.
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
 • datę powstania wierzytelności,
 • przedmiot wierzytelności,
 • wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
 • opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
 • podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
 • przedmiot wkładów niepieniężnych,
 • wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
 • podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;
  7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
1 osoba prawna
  8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
1 osoba prawna
  8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Nie
  9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Nie dotyczy
  10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 15 646 PLN
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy
d) promocji oferty: nie dotyczy
-metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
 
 
Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-08-10SKINWALLET SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 sierpnia 2021 r.

Raport Bieżący nr 8/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 sierpnia 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
 
 
 
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-08-10SKINWALLET SA (12/2021) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący 12/2021

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 sierpnia 2021 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
Tar Heel Capital Pathfinder MT Ltd., posiadający 332 000 głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na WZ i 55,33% głosów ogółem w Spółce
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-07-15SKINWALLET SA (11/2021) Zakończenie prac na narzędziem Skinwallet Engage

Raport bieżący 11/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Skinwallet S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że pracę nad narzedziem Skinwallet Engage zostały zakończone, a planowy debiut narzędzia wyznaczono na dzień 15 lipca 2021 r.
 
Skinwallet Engage to system umożliwiający nagradzanie użytkowników platformy Twitcha i stanowi pierwsze narzędzie z ekosystemu budowanego wokół Web3. Poprzez platformę Skinwallet Engage twórcy treści na platformie Twitch uzyskają możliwość organizowania różnego rodzaju konkursów dzięki w pełni zautomatyzowanemu narzędziu umożliwiającemu bezpośrednie przekazywanie nagród na platformie Skinwallet Market, a w późniejszym czasie również innych dóbr jak chociażby tokeny NFT.
 
Emiten wskazuję, że debiut narzędzia Skinwallet Engage to pierwszy kamień milowy w ramach strategii Emitenta odnoszącej się do wejścia na rynek tokenizacji w oparciu o technologię blockchain oraz budowy platformy Emitenta w sieci Web3, o której to strategii Emitent informował w raporcie ESPI 5/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-07-13SKINWALLET SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r. wraz z projektem uchwał

Raport Bieżący nr 7/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r. na godzinę 12, które odbędzie się w Szczecinie pod adresem: ul. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin, II piętro., w biurze Spółki Skinwallet S.A..
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-07-13SKINWALLET SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r.

Raport bieżący z plikiem 10/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r. na godzinę 12, które odbędzie się w Szczecinie pod adresem: ul. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin, II piętro., w biurze Spółki Skinwallet S.A..
 
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-07-13SKINWALLET SA (9/2021) Zawarcie porozumienia inwestycyjnego z TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED

Raport bieżący z plikiem 9/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Skinwallet S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że dnia 12 lipca 2021 r. zawarł porozumienie inwestycje z TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED z siedzibą w Silema na Malcie ("TAR HEEL").
Na mocy powyższego porozumienia TAR HEEL zobowiązał się do dokapitalizowania Spółki w kwocie wynoszącej, co najmniej 688.200 zł. Wskazana kwota zostanie przekazana Spółce w ramach opłacenia nowej emisji akcji Emitenta po cenie emisyjnej wynoszącej 37 zł za jedną akcje.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-07-13SKINWALLET SA (8/2021) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 8/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje że w dniu 9 lipca 2021 r. otrzymał zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-07-06SKINWALLET SA (7/2021) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący 7/2021

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
 
Tar Heel Capital Pathfinder MT Ltd., posiadający 350 600 głosów, co stanowiło 79,57% ogólnej liczby głosów na WZ i 58% głosów ogółem w Spółce
 
Kornel Szwaja, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 10,21% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,5% głosów ogółem w Spółce
 
Dawid Chomicz, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 10,21% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,5% głosów ogółem w Spółce
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-07-01SKINWALLET SA (6/2021) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 r.

Raport Bieżący nr 6/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
 
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-07-01SKINWALLET SA (6/2021) Zawarcie umów lock-up z akcjonariuszami

Raport bieżący 6/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka"), niniejszym informuję o zawarciu w dniu 30 czerwca 2021 r. dwóch umów o czasowe wyłączenie zbywalności akcji.
Na mocy wskazanych powyżej umów akcjonariusze Kornel Szwaja oraz Dawid Chomicz, będący Członkami Zarządu Spółki, zobowiązali się do niezbywania posiadanych przez siebie po 20.000 akcji serii A Spółki (notowanych na rynku NewConnect) oraz 25.000 sztuk akcji serii D (nienotowanych na rynku NewConnect). Wskazane ograniczenie obejmuję zarówno transakcje na rynku NewConnect, jak i poza nim oraz obowiązuje do dnia 30 grudnia 2021 r.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-06-07SKINWALLET SA (5/2021) Podjęcie decyzji w sprawie kierunków rozwoju dla Spółki

Raport bieżący 5/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Skinwallet S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje o podjęciu decyzji w sprawie wejścia na rynek tokenizacji w oparciu o technologię blockchain. Ponadto Spółka planuje w drugiej połowie 2021 r. zintensyfikować pracę nad modelem swojej platformy w sieci Web3.
 
Web 3.0 to zbiór technologii internetowych następnej generacji pozwalający na decentralizację sposobu dystrybucji treści w oparciu m.in. o technologię blockchain. Jej celem jest utworzenie bardziej otwartych, połączonych i inteligentnych stron oraz aplikacji internetowych, skupiających się na wykorzystaniu automatycznego rozumienia transmitowanych danych.
 
Prace nad dostosowaniem platform Skinwallet do obrotu dobrami cyfrowymi z wykorzystaniem technologii NFT już się rozpoczęły. Emitent widzi duży potencjał w demokratyzacji dostępu do dóbr cyfrowych w oparciu o tokenizację. W planach Spółki na rok 2022 jest stworzenie infrastruktury dla twórców gier opartej na blockchain i koncepcji metaversów tj. kolektywnej wirtualnej przestrzeni współtworzonej przez użytkowników.
 
Tokenizacja jest uzupełnieniem ekosystemu, który Emitent buduje od momentu powstania platformy Skinwallet. Celem Emitenta jest stworzenie platformy możliwie jak najbardziej niezależnej i oferującej użytkownikom jak najwięcej możliwości. Obecny system, na którym działa platforma Skinwallet umożliwi relatywnie łatwe wprowadzenie powyższych modernizacji.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-06-03SKINWALLET SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 4/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.
 
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-06-02SKINWALLET SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 5/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna EBI: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-05-14SKINWALLET SA (3/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

Raport Kwartalny nr 3/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2021 roku.
 
Podstawa prawna:
 
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-04-15SKINWALLET SA (3/2021) Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osobowy zobowiązanej

Raport bieżący z plikiem 3/2021

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Skinwallet S.A. ("Emitent" lub "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 kwietnia do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A., będącej osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta - Wojciechem Iwaniukiem, który jest równocześnie Członkiem Zarządu CARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-02-01SKINWALLET SA (2/2021) Uruchomienie modułu API do Skinwallet Market

Raport bieżący 2/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Skinwallet S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje o zakończeniu prac nad modułem API do Skinwallet Market ("Platforma") i o jego udostępnieniu. Zarząd wskazuję, że moduł API umożliwi podmiotom zewnętrznym (B2B) wykorzystanie Platformy do zautomatyzowania procesu zakupu i sprzedaży dóbr cyfrowych. Moduł API dostępny jest pod adresem https://www.skinwallet.com/market/api-info
 
W ocenie Emitenta moduł API stworzy możliwość nawiązywania relacji B2B, które potencjalnie mogą przełożyć się na zwiększenie ilości zawieranych transakcji na Platformie, co może mieć istotny wpływ na rozwój Spółki oraz przyszłe wyniki finansowe.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-01-29SKINWALLET SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Raport Bieżący nr 1/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:
 • raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 12 lutego 2021 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - 14 maja 2021 r.
 • raport roczny za 2020 r. – 28 maja 2021 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 12 listopada 2021 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-01-11SKINWALLET SA (1/2021) Start platformy Skinwallet Market

Raport bieżący 1/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI 11/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. informuje o uruchomieniu w dniu dzisiejszym pełnej wersji platformy Skinwallet Market ("Platforma").
Skinwallet Market to platforma do handlu przedmiotami z gier bezpośrednio pomiędzy graczami. Model opiera się na świadczeniu usługi dostarczania platformy do handlu dobrami cyfrowymi z gier i czerpaniu zysków z pobierania opłat od przeprowadzonych transakcji w formie prowizji od wartości transakcji. Platforma dostępna jest pod adresem https://skinwallet.com/market
 
W ocenie Emitenta działalność Platformy może mieć istotny wpływ na rozwój Spółki oraz przyszłe wyniki finansowe. W szczególności uruchomienie Platformy pozwoli Spółce na dywersyfikację swojej działalności i źródeł przychodów.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2020-12-29SKINWALLET SA (11/2020) Zakończenie II etapu prac rozwojowych nad platformą Skinwallet Market

Raport bieżący 11/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Skinwallet S.A. ("Spółka") informuje o zakończeniu II etapu prac rozwojowych nad platformą Skinwallet Market ("Platforma"), umożliwiającego rozpoczęcie pełnej działalności operacyjnej, o której informowała w dokumencie informacyjnym.
 
Skinwallet Market to platforma do handlu przedmiotami z gier bezpośrednio pomiędzy graczami. Model opiera się na świadczeniu usługi dostarczania platformy do handlu dobrami cyfrowymi z gier i czerpaniu zysków z pobierania opłat od przeprowadzonych transakcji w formie prowizji od wartości transakcji.
 
Spółka wskazuję, że działalność operacyjną związaną z obsługą Platformy prowadzić będzie Skinwallet MT Ltd. z siedzibą w Sliema (Malta), której 100% udziałów posiada Spółka. Prowadzenie działalności operacyjnej przez podmiot zagranicznych uzasadniony jest swobodniejszym działaniem na arenie międzynarodowej.
 
Spółka wskazuje, że zachowała wszelkie prawa własności intelektualnej do Platformy.
 
Planowany termin startu Platformy zaplanowany jest na 11 stycznia 2021roku.
 
W ocenie Emitenta działalność Platformy może mieć istotny wpływ na rozwój Spółki oraz przyszłe wyniki finansowe. W szczególności uruchomienie Platformy pozwoli Spółce na dywersyfikację swojej działalności i źródeł przychodów.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2020-12-16SKINWALLET SA (10/2020) Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący 10/2020

Postawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd SKINWALLET S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: "Emitent", "Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.
 
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Emitenta pod adresem: Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin.
 
Zarząd wskazuję, że powyższy obowiązek dotyczy jedynie akcji niezdematerializowanych, mających formę dokumentu.
 
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.
 
 
Niniejsze wezwanie jest ostatnim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.
 
Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2020-12-11SKINWALLET SA (9/2020) Zawarcie umów lock-up z akcjonariuszami

Raport bieżący 9/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka"), niniejszym informuję o zawarciu w dniu 10 grudnia 2020 r. dwóch umów o czasowe wyłączenie zbywalności akcji.
Na mocy wskazanych powyżej umów akcjonariusze Kornel Szwaja oraz Dawid Chomicz, będący Członkami Zarządu Spółki, zobowiązali się do niezbywania posiadanych przez siebie po 20.000 akcji serii A Spółki (notowanych na rynku NewConnect) oraz 25.000 sztuk akcji serii D (nienotowanych na rynku NewConnect). Wskazane ograniczenie obejmuję zarówno transakcje na rynku NewConnect, jak i poza nim oraz obowiązuje do dnia 10 czerwca 2021 r.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2020-11-17SKINWALLET SA (8/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący 8/2020

Postawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd SKINWALLET S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: "Emitent", "Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.
 
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Emitenta pod adresem: Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin.
 
Zarząd wskazuję, że powyższy obowiązek dotyczy jedynie akcji niezdematerializowanych, mających formę dokumentu.
 
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.
 
Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.
 
Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2020-10-23SKINWALLET SA (7/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący 7/2020

Postawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd SKINWALLET S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: "Emitent", "Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.
 
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Emitenta pod adresem: Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin.
 
Zarząd wskazuję, że powyższy obowiązek dotyczy jedynie akcji niezdematerializowanych, mających formę dokumentu.
 
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.
 
Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.
 
Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2020-10-16SKINWALLET SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raport Bieżący nr 3/2020

Zarząd spółki Skinwallet S.A. w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że jedyny raport okresowy w roku obrotowym 2020 dotyczy raportu za III kwartał 2020 r. i zostanie przekazany w dniu 13.11.2020
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2020-10-09SKINWALLET SA (6/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący 6/2020

Postawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd SKINWALLET S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: "Emitent", "Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.
 
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Emitenta pod adresem: Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin.
 
Zarząd wskazuję, że powyższy obowiązek dotyczy jedynie akcji niezdematerializowanych, mających formę dokumentu.
 
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.
 
 
Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.
 
Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2020-10-05SKINWALLET SA (5/2020) Informacja o uruchomieniu platformy Skinwallet Market

Raport bieżący 5/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI 4/2020 z dnia 30 września 2020 r. informuje o uruchomieniu platformy Skinwallet Market ("Platforma").
Skinwallet Market to platforma do handlu przedmiotami z gier bezpośrednio pomiędzy graczami. Model opiera się na świadczeniu usługi dostarczania platformy do handlu dobrami cyfrowymi z gier i czerpaniu zysków z pobierania opłat od przeprowadzonych transakcji w formie prowizji od wartości transakcji. Platforma dostpna jest pod adresem https://skinwallet.com/market
W ocenie Emitenta działalność Platformy może mieć istotny wpływ na rozwój Spółki oraz przyszłe wyniki finansowe. W szczególności uruchomienie Platformy pozwoli Spółce na dywersyfikację swojej działalności i źródeł przychodów.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2020-09-30SKINWALLET SA (4/2020) Zakończenie I etapu prac rozwojowych nad platformą Skinwallet Market

Raport bieżący 4/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Skinwallet S.A. ("Spółka") informuje o zakończeniu I etapu prac rozwojowych nad platformą Skinwallet Market ("Platforma"), umożliwiającego rozpoczęcie działalności operacyjnej, o której informowała w dokumencie informacyjnym.
Skinwallet Market to platforma do handlu przedmiotami z gier bezpośrednio pomiędzy graczami. Model opiera się na świadczeniu usługi dostarczania platformy do handlu dobrami cyfrowymi z gier i czerpaniu zysków z pobierania opłat od przeprowadzonych transakcji w formie prowizji od wartości transakcji.
Spółka wskazuję, że działalność operacyjną związaną z obsługą Platformy prowadzić będzie Skinwallet MT Ltd. z siedzibą w Sliema (Malta), której 100% udziałów posiada Spółka. Prowadzenie działalności operacyjnej przez podmiot zagranicznych uzasadniony jest swobodniejszym działaniem na arenie międzynarodowej.
Spółka wskazuje, że zachowała wszelkie prawa własności intelektualnej do Platformy.
Planowany termin startu Platformy zaplanowany jest na 5 października.
W ocenie Emitenta działalność Platformy może mieć istotny wpływ na rozwój Spółki oraz przyszłe wyniki finansowe. W szczególności uruchomienie Platformy pozwoli Spółce na dywersyfikację swojej działalności i źródeł przychodów.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2020-09-22SKINWALLET SA (3/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący 3/2020

Postawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd SKINWALLET S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: "Emitent", "Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.
 
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Emitenta pod adresem: Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin.
 
Zarząd wskazuję, że powyższy obowiązek dotyczy jedynie akcji niezdematerializowanych, mających formę dokumentu.
 
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.
 
Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.
 
Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2020-09-14SKINWALLET SA (2/2020) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport Bieżący nr 2/2020

Zarząd SKINWALLET S.A. (dalej: „Spółka) informuje, iż w dniu 14 września 2020 roku powziął informację o rejestracji w dniu 8 września 2020 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SKINWALLET S.A. w dniu 17 sierpnia 2020 roku, w zakresie §6 ust.5 Statutu Spółki.
Dotychczasowa treść §6 ust.5 Statutu:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwały surowsze wymogi.”
Aktualna treść §6 ust.5 Statutu:
„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwał surowsza wymogi.”
Ponadto, uchwałą nr 4 z dnia 17 sierpnia 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjęło tekst jednolity Statutu SKINWALLET S.A.
Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zaczęła obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.
Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu SKINWALLET S.A. uwzględniający ww. zmianę.
Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2020-08-31SKINWALLET SA (2/2020) Rejestracja spółki Skinwallet MT Limited

Raport bieżący 2/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację o rejestracji spółki zależnej od Emitenta pod nazwą Skinwallet MT Limited z siedzibą w Silema (Malta) przez tamtejszy sąd rejestrowy pod numerem C96372.
Spółka ta została powołana w celu wprowadzenia na rynek i prowadzenia działalności marketplace "Skinwallet Marketplace". Malta, jako miejsce skupiające biznesy ze świata digital, daje Spółce szybszy dostęp do nich i zapewnia większe możliwości podejmowania współpracy. Dzięki posiadaniu podmiotu w tej lokalizacji Spółka będzie miała również możliwość swobodniejszego działania na arenie międzynarodowej.
Emitent jest w posiadaniu 100% udziału w kapitale zakładowym wskazanej spółki wynoszącym 1.200 EUR, a także posiada wszystkie prawa własności intelektualnej do "Skinwallet Marketplace". Wskazany podmiot będzie konsolidowany przez Emitenta metodą pełną.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2020-08-26SWALLET (1/2020) Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Raport Bieżący nr 1/2020

Zarząd SKINWALLET S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Raporty okresowe

2023-11-14SKINWALLET SA (18/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

Raport Kwartalny nr 18/2023
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-08-14SKINWALLET SA (13/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.

Raport Kwartalny nr 13/2023
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-07-12SKINWALLET SA (12/2023) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 r.

Raport Kwartalny nr 12/2023
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2023 r. opublikowanego raportem EBI nr 4/2023 w dniu 15 maja 2023 r. oraz skorygowanego raportem EBI nr 5/2023 w dniu 16 maja 2023 r. („Raport”).
Korekta dotyczy:
a) punktu 2 Raportu obejmującego kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe,
b) punktu 4 Raportu, tj. komentarza Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale w zakresie wynikającym z korekty punktu 2 Raportu.
Przyczyną sporządzenia korekty są dokonane odpisy aktualizujące zlecone przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.
Ze względu na zakres korygowanych danych finansowych, pełna treść raportu za I kwartał 2023 r. przed korektą, jak i po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-05-31SKINWALLET SA (8/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021 Skinwallet Spółka Akcyjna

Raport Roczny nr 8/2023
Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Skinwallet S.A. za rok obrotowy 2022.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-05-16SKINWALLET SA (5/2023) Temat: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 r.

Raport Kwartalny nr 5/2023
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2023 r. opublikowanego raportem EBI nr 4/2023 w dniu 15 maja 2023 r.
Korekta dotyczy jednostkowego rachunku zysków i strat.
Przyczyną dokonania korekty jest omyłkowe załączenie niewłaściwych kolumn z danymi finansowymi, które widniały obok prawidłowych danych finansowych.
Ze względu na zakres korygowanych danych finansowych, pełna treść raportu za I kwartał 2023 r. przed korektą, jak i po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-05-15SKINWALLET SA (4/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Raport Kwartalny nr 4/2023
Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-02-14SKINWALLET SA (2/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku Skinwallet Spółka Akcyjna

Raport Bieżący nr 2/2023
Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-11-11SKINWALLET SA (8/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Raport Kwartalny nr 8/2022
Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-08-12SKINWALLET SA (7/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Raport Kwartalny nr 7/2022
Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-05-31SKINWALLET SA (4/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021

Raport Roczny nr 4/2022
Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Skinwallet S.A. za rok obrotowy 2021.
Podstawa prawna: - § 5 ust. 1 pkt 2) oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-05-13SKINWALLET SA (3/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Raport Kwartalny nr 3/2022
Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-02-11SKINWALLET SA (2/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. Skinwallet Spółka Akcyjna

Raport Kwartalny nr 2/2022
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-11-12SKINWALLET SA (12/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. Skinwallet Spółka Akcyjna

Raport Bieżący nr 12/2021
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-08-13SKINWALLET SA (9/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r. Skinwallet Spółka Akcyjna

Raport Kwartalny nr 9/2021
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-05-28SKINWALLET SA (4/2021) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Skinwallet S.A. za rok 2020

Raport Roczny nr 4/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Skinwallet S.A. za rok 2020.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2, ust 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

2021-05-14SKINWALLET SA (4/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

Raport Kwartalny nr 3/2021Pobierz plik

Raport Kwartalny nr 3/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

2021-02-12SKINWALLET SA (2/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.

Raport Kwartalny nr 2/2021Pobierz plik
Raport Kwartalny nr 2/2021
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

2020-11-13SKINWALLET SA (4/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

Raport Kwartalny nr 4/2020Pobierz plik

Raport Kwartalny nr 4/2020

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Władze spółki

2023-12-26Władze spółki

ZARZĄD
Maciej Gogolczyk – prezes zarządu Utalentowany stolarz czeladnik z obszernym doświadczeniem w stolarstwie meblowym oraz budowlanym. Od 2020 roku kieruje własną działalnością gospodarczą, będąc prawdziwym pasjonatem, doświadczonym rzemieślnikiem i profesjonalistą w każdym calu. Przez wiele lat rozwija technologię budowy domów szkieletowych, zdobywając uznanie w dziesiątkach udanych realizacji. Jego idea "własny dom w cenie kawalerki" stanowi fundament jego przedsiębiorczości. Poza światem stolarstwa, jest miłośnikiem górskich wędrówek oraz sportów walki, oddając się wszystkim aktywnościom, w których liczy się wytrwałość i siła charakteru.
RADA NADZORCZA
Andrzej Gogolczyk – członek rady nadzorczej Technik Budownictwa. Od 2004 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie budowy domów drewnianych oraz stolarstwa. W 2008 roku uzyskał tytuł Mistrza Stolarskiego. Pasjonat budownictwa, a zwłaszcza konstrukcji domów szkieletowych i modułowych. Członek Rady Nadzorczej powiązany z akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% ogólnej liczby głosów.
Franciszek Rojewski – członek rady nadzorczej Technik Elektronik. Od 2020 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Współpracuje z Lena Lighting S.A. jako Inżynier IoT. Specjalista z dziedziny instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz systemów automatyki. Posiada duże doświadczenie przy pracy z instalacjami elektrycznymi oraz systemami automatyki przy obiektach przemysłowych. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Krystian Bechciński – członek rady nadzorczej Posiada bogate doświadczenie w budownictwie oraz obsłudze maszyn budowlanych. Specjalista w zakresie urządzeń i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych. Od 2023 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Koordynator budowy, który swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał na Zachodzie. Znakomicie kieruje pracą całego zespołu, a dzięki zdolności analitycznego myślenia błyskawicznie rozwiązuje problemy. Prywatnie pasjonat robotyki oraz najnowszych technologii. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Maciej Wymysłowski – członek rady nadzorczej Technik mechanik. Technolog w zakresie budowy domów szkieletowych oraz modułowych. Doświadczony specjalista w dziedzinie budowy domów szkieletowych. Zarządza projektami budowlanymi oraz zapewnia, że każdy etap budowy przebiega zgodnie z planem i najwyższymi standardami jakości. Prywatnie pasjonat architektury i budownictwa, czas wolny poświęca na projektowaniu i budowie własnych, unikatowych konstrukcji domów. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Nikodem Jasina – przewodniczący rady nadzorczej Magister inżynier Państwowej szkoły. Posiada doświadczenie w branży produkcyjnej oraz samochodowej, w szczególności kontrola nad procesami produkcyjnymi, zarządzaniu zespołem, detailingu. Od 2021 prowadzi własną działalność gospodarczą. Prywatnie miłośnik sportu, grający amatorsko z sukcesami w piłce nożnej na różnych szczeblach. Jak również innych sportów zespołowych i indywidualnych: koszykówka, siatkówka, tenis. Aktywny sportowy lubiący wycieczki rowerowe, szczególnie pośród natury. Interesują go nowoczesne technologie stosowane w motoryzacji i elektronice. Cechujący się starannością w wykonywaniu zadań jak i lubiący rywalizację, która stara się wygrać. Pracował między innymi w Agencji Reklamowej Marketing & Promotion, jako supervisor Totolotek S.A. prowadził punkt zakładów bukmacherskich. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

WZA

2024-05-31Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki W.G Partners S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki W.G Partners S.A.Pobierz plik

Zarząd W.G Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Kowalu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770403, działając na podstawie art. 395 KSH oraz art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 [1] § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 27 czerwca 2024 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Wojciecha Wilamowskiego, przy ul. Świerkowej 13A, 91-487 Łódź

2024-05-31Uchwała

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPobierz plik

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W.G Partners S.A. z siedzibą w Kowalu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2024-05-31FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

formularz do wykonywania prawa głosuPobierz plik

formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na zwyczajne walne zgromadzenie W.G PARTNERS S.A.

2024-01-08SKINWALLET SA (1/2024) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 stycznia 2024 r.

Raport Bieżący nr 1/2024

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 stycznia 2024 r.
Zarząd Spółki Skinwallet S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 stycznia 2024 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się”.
 
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Gogolczyk – Prezes Zarządu
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2024-01-08SKINWALLET SA (1/2024) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 stycznia 2024 r.

Raport Bieżący nr 1/2024

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 stycznia 2024 r.
Zarząd Spółki Skinwallet S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 stycznia 2024 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się”.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 
Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Gogolczyk – Prezes Zarządu
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2024-01-08SKINWALLET SA (1/2024) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący 1/2024

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 stycznia 2024 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
Boergen Technology OU z siedzibą w Tallinnie, Estonia - posiadająca łącznie 376 100 akcji Spółki, uprawniających do 376 100 głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 60,80% głosów ogółem w Spółce.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-12-12SKINWALLET SA (20/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 stycznia 2024 r.

Raport Bieżący nr 20/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 8 stycznia 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („WZA”), które odbędzie się o godz. 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusza Andrzeja Glińskiego, przy ul. Jaworzyńskiej 7 lok. 7, 00-634 Warszawa.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
 • treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 8 stycznia 2024 r., w tym: informację o ogólnej liczbie akcji i głosów oraz treść pełnomocnictwa
 • projekty uchwał;
 • formularz głosowania przez pełnomocnika;
 • proponowane zmiany Statutu.
 • opinia Biegłego Rewidenta z badania wyceny
 • wycena
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
proponowane-zmiany-statutu.pdfproponowane zmiany statutu NWZAPobierz plik
ogloszenie-o-zwolaniu-NWZA.pdfogłoszenie o zwołaniu NWZAPobierz plik
opinia-na-temat-weryfikacji-wyceny-wkladu-niepienieznego-do-spolki-akcyjnej-Skinwallet-SA.pdfopinia na temat weryfikacji wyceny wkładu niepieniężnego do spółki SKINWALLET S.A.Pobierz plik
projekty-uchwal-Skinwallet.pdfprojekty uchwałPobierz plik
proponowane-zmiany-statutu.pdfproponowane zmiany statutu NWZAPobierz plik
RB-15-ZAL-Uchwaly-NWZ.pdfraport wyceny WG Partners sp. z o.o.Pobierz plik
2023-12-12SKINWALLET SA (20/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 stycznia 2024 r.

Raport Bieżący nr 20/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 8 stycznia 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („WZA”), które odbędzie się o godz. 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusza Andrzeja Glińskiego, przy ul. Jaworzyńskiej 7 lok. 7, 00-634 Warszawa.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
 • treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 8 stycznia 2024 r., w tym: informację o ogólnej liczbie akcji i głosów oraz treść pełnomocnictwa
 • projekty uchwał;
 • formularz głosowania przez pełnomocnika;
 • proponowane zmiany Statutu.
 • opinia Biegłego Rewidenta z badania wyceny
 • wycena
 
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-12-12SKINWALLET SA (18/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 stycznia 2024 r.

Raport bieżący z plikiem 18/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 8 stycznia 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("WZA"), które odbędzie się o godz. 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusza Andrzeja Glińskiego, przy ul. Jaworzyńskiej 7 lok. 7, 00-634 Warszawa.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
 • treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 8 stycznia 2024 r., w tym: informację o ogólnej liczbie akcji i głosów oraz treść pełnomocnictwa
 • projekty uchwał;
 • formularz głosowania przez pełnomocnika;
 • proponowane zmiany Statutu.
 • opinia Biegłego Rewidenta z badania wyceny
 • wycena
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-10-18SKINWALLET SA (15/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skinwallet S.A. w dniu 18 października 2023 roku

Raport Bieżący nr 15/2023

Uchwały podjęte na NWZA Emitenta w dniu 18.10.2023 roku
Zarząd Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 października 2023 roku.
Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8,9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-10-18SKINWALLET SA (11/2023) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący z plikiem 11/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 października 2023 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
 • Tar Heel Capital Pathfinder MT Ltd., posiadający 275 000 głosów, co stanowiło 75,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 47,47% głosów ogółem w Spółce,
 • Kornel Szwaja, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 12,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27% głosów ogółem w Spółce,
 • Dawid Chomicz, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 12,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27% głosów ogółem w Spółce.
 • Mateusz Paradowski, posiadający 19 110 głosów, co stanowiło 4,97 % ogólnej liczby głosów na WZ i 3,08% głosów ogółem w Spółce.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-09-18SKINWALLET SA (14/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2023 r.

Raport Bieżący nr 14/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 18 października 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („WZA”), które odbędzie się o godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Burakowskiej 5/7, 01066 Warszawa.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
 • treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 18 października 2023 r.;
 • projekty uchwał;
 • informację o ogólnej liczbie akcji i głosów;
 • formularz głosowania przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem.
 
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-09-18SKINWALLET SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2023 r.

Raport bieżący z plikiem 8/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 18 października
2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("WZA"), które odbędzie się o
godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Burakowskiej 5/7, 01066 Warszawa
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
- treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 18 października 2023 r.;
- projekty uchwał;
- informację o ogólnej liczbie akcji i głosów;
- formularz głosowania przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-06-29SKINWALLET SA (4/2023) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący z plikiem 4/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyej 5 %
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2023 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
 
Tar Heel Capital Pathfinder MT Ltd., posiadający 275 000 głosów, co stanowiło 75,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 47,47% głosów ogółem w Spółce
 
Kornel Szwaja, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 12,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27% głosów
ogółem w Spółce
 
Dawid Chomicz, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 12,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27% głosów
ogółem w Spółce
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-06-01SKINWALLET SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 9/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka","Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-06-01SKINWALLET SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 9/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka","Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2023-05-31SKINWALLET SA (3/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 3/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.
 
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-06-07SKINWALLET SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lipca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 5/2022

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lipca 2022 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna EBI: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2022-06-07SKINWALLET SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lipca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 6/2022

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lipca 2022 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.
 
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-08-10SKINWALLET SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 sierpnia 2021 r.

Raport Bieżący nr 8/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 sierpnia 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
 
 
 
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-08-10SKINWALLET SA (12/2021) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący 12/2021

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 sierpnia 2021 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
Tar Heel Capital Pathfinder MT Ltd., posiadający 332 000 głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na WZ i 55,33% głosów ogółem w Spółce
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-07-13SKINWALLET SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r. wraz z projektem uchwał

Raport Bieżący nr 7/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r. na godzinę 12, które odbędzie się w Szczecinie pod adresem: ul. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin, II piętro., w biurze Spółki Skinwallet S.A..
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-07-13SKINWALLET SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r.

Raport bieżący z plikiem 10/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r. na godzinę 12, które odbędzie się w Szczecinie pod adresem: ul. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin, II piętro., w biurze Spółki Skinwallet S.A..
 
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-07-06SKINWALLET SA (7/2021) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący 7/2021

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
 
Tar Heel Capital Pathfinder MT Ltd., posiadający 350 600 głosów, co stanowiło 79,57% ogólnej liczby głosów na WZ i 58% głosów ogółem w Spółce
 
Kornel Szwaja, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 10,21% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,5% głosów ogółem w Spółce
 
Dawid Chomicz, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 10,21% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,5% głosów ogółem w Spółce
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-07-01SKINWALLET SA (6/2021) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 r.

Raport Bieżący nr 6/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
 
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-06-03SKINWALLET SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 4/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.
 
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
 
 
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
2021-06-02SKINWALLET SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 5/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna EBI: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
 
 
kom ebi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
1