Polityka prywatności - W.G Partners

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


Informacje ogólne

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem przekazanych nam danych osobowych (ADO), jest firma W.G Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalu (87-820), ul. Tylickiego nr 60 , REGON: 386274735, NIP: 7322201920– właściciel i administrator strony dostępnej pod adresem internetowym https://www.wgpartners.pl

2. SKĄD POCHODZĄ DANE OSOBOWE?
Podstawę przetwarzania danych stanowi:
1) dobrowolna zgoda, przed skontaktowaniem się z Administratorem (e-mail lub formularz kontaktowy) zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych;
2) umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Dane osobowe są przetwarzane w celach:
1) kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą i prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na zapytanie przesłane do nas przy pomocy formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail;
2) realizacji zawartej z nami umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane mają być przetwarzane;
3) wysyłki newslettera na wskazany adres poczty e-mail, w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą stosownej zgody na przesłanie informacji handlowej.
Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych zapytań.

4. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST KONIECZNE?
W każdym przypadku przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niekiedy niezbędne np. w przypadku woli zawarcia umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia.

5. KIEDY MOŻNA WYCOFAĆ SWOJĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może być wycofana w dowolnym momencie.
Jest to możliwe poprzez nawiązania kontaktu za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez adres e-mail:
kontakt@wgpartners.pl. W przypadku zapisania się na subskrypcję newslettera w stopce każdego wysłanego newslettera można anulować subskrypcję. Subskrybenci, którzy wypiszą się samodzielnie z newslettera zostaną trwale wykasowani z naszej bazy danych subskrybentów.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ UPRAWNIENIA WOBEC ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?
Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

7. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?
W przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania umowy dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom zewnętrznym, takim jak: doradcy, kurierzy, banki, dostawcy IT, ubezpieczyciele, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, firma hostingowa, serwis IT. Ewentualne przekazanie danych do państwa trzeciego odbywa się wyłącznie, gdy odpowiedni poziom zabezpieczeń został zatwierdzony przez Komisję Europejską, na wewnętrzne potrzeby administratora.

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych
okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i nie dłużej niż rok po upływie terminów zgłaszania wszelkich roszczeń wynikających z zawartych umów. Powyższe nie dotyczy dokumentacji księgowej, której okres przechowywania wynika z przepisów prawa.
Jako Administrator danych osobowych dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych osobowych i zapewniamy, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

1