Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (7/2023) Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży akcji

Raport bieżący z plikiem 7/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniach 15-16 września 2023 r. Prezes Zarządu Emitenta Kornel Szwaja, Członek Zarządu Emitenta Dawid Chomicz oraz Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited zawarli z Boergen Technology OÜ z siedzibą w Tallinie („Kupujący”) przedwstępne umowy sprzedaży 383.600 akcji stanowiących łącznie 62,00% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 383.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

Strony zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży akcji pod warunkami zawieszającymi, do kluczowych z nich należą:

  • zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniającego skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, na którym zostaną powołane osoby wskazane przez Kupującego,
  • uzyskanie decyzji GPW S.A. o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 18.600 akcji serii E.

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w ciągu 14 dni od dnia ziszczenia się wszystkich warunków łącznie, nie później jednak niż do dnia 30 października 2023 r.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1