Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (7/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

Raport Bieżący nr 7/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”, „Spółka”), działając zgodnie z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji raportu bieżącego.

 

 

 

Powodem naruszenia była publikacja raportu EBI nr 6/2023 w dniu 30 maja 2023 r. w sprawie zawarcia umowy z biegłym rewidentem w dniu 19 maja 2023 r., której przedmiotem było dokonanie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2022 oraz 2023.

 

 

 

Emitent naruszył przepisy § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO poprzez nieprzekazanie informacji w terminie zgodnym z przepisami tj. niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Powyższe naruszenie ma charakter incydentalny. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

 

 

 

Podstawa prawna: pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl