Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (5/2023) Aktualizacja informacji dotyczącej kontraktu na wykonanie oprogramowania

Raport bieżący 5/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Skinwallet z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) przekazuje informację, że w związku z wciąż zmieniającymi się wymaganiami odnośnie produktu oraz pozostałymi, niezależnymi od Emitenta czynnikami wpływającymi na termin realizacji kontraktu, o którym mowa w raporcie ESPI nr 2/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., a który miał zostać zrealizowany w II kwartale 2023 r. termin realizacji niniejszego kontraktu ulega zmianie i na dzień publikacji raportu nie jest możliwe dokładne określenie jego zakresu oraz terminu wykonania. Emitent dotychczas wystawił zleceniodawcy dwie faktury łącznie na 250.000 zł, z których została opłacona tylko jedna, na 50.000 zł. Istnieje zatem ryzyko, że kontrakt nie będzie zrealizowany z powodów leżących po stronie zleceniodawcy.

 

W związku z powyższym, ponieważ nie jest możliwa ocena wpływu tego kontraktu na sytuację Emitenta, Emitent nie identyfikuje już przedmiotowego kontraktu jako informację poufną oraz nie będzie informował o jego postępach w dalszych komunikatach ESPI.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl