Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (2/2024) Zawarcie umów objęcia akcji oraz umów aportowych

Raport bieżący 2/2024

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (uchwała opublikowana raportem EBI nr 1/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r.), informuje, że w dniu 12.01.2024 zawarł umowy objęcia 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł oraz cenie emisyjnej wynoszącej 6,00 zł za jedną akcję. Ponadto 12 stycznia 2024 r. Spółka zawarła umowy aportowe dotyczące wniesienia 100% udziałów w spółce W.G Partners sp. z o.o. z siedzibą w Kowalu w zamian za 3.000.000 akcji serii F Spółki. Umowy zostały zawarte z dotychczasowymi udziałowcami W.G Partners sp. z o.o., tj. Panem Maciejem Gogolczykiem i Panem Patrykiem Ruszkowskim, zgodnie z parametrami wskazanymi w uchwale nr 9 NWZ z dnia 8 stycznia 2024 r.

Z chwilą zawarcia ww. umów aportowych na Spółkę przeszła własność 100% udziałów w W.G Partners sp. z o.o. Dotychczasowi udziałowcy W.G Partners sp. z o.o. staną się akcjonariuszami Spółki z chwilą wpisu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy, a prawa z akcji będą mogli wykonywać z chwilą zapisania akcji na ich rachunkach inwestycyjnych (maklerskich).

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1