Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (2/2020) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport Bieżący nr 2/2020

Zarząd SKINWALLET S.A. (dalej: „Spółka) informuje, iż w dniu 14 września 2020 roku powziął informację o rejestracji w dniu 8 września 2020 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SKINWALLET S.A. w dniu 17 sierpnia 2020 roku, w zakresie §6 ust.5 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść §6 ust.5 Statutu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwały surowsze wymogi.”

Aktualna treść §6 ust.5 Statutu:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwał surowsza wymogi.”

Ponadto, uchwałą nr 4 z dnia 17 sierpnia 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjęło tekst jednolity Statutu SKINWALLET S.A.

Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zaczęła obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu SKINWALLET S.A. uwzględniający ww. zmianę.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1