Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (12/2023) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 r.

Raport Kwartalny nr 12/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2023 r. opublikowanego raportem EBI nr 4/2023 w dniu 15 maja 2023 r. oraz skorygowanego raportem EBI nr 5/2023 w dniu 16 maja 2023 r. („Raport”).

Korekta dotyczy:

a) punktu 2 Raportu obejmującego kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe,

b) punktu 4 Raportu, tj. komentarza Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale w zakresie wynikającym z korekty punktu 2 Raportu.

Przyczyną sporządzenia korekty są dokonane odpisy aktualizujące zlecone przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Ze względu na zakres korygowanych danych finansowych, pełna treść raportu za I kwartał 2023 r. przed korektą, jak i po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1