Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (11/2021) Rejestracja zmiany statutu Skinwallet Spółka Akcyjna

Raport Bieżący nr 11/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania zmiany statutu przyjętej uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 sierpnia 2021r.

§ 3 ust. 1 statutu Spółki otrzymał następujące nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 618.600 zł (sześćset osiemnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;

b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;

c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;

d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

e) 18.600 (osiemnaście tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 18600 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

Zamiast:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;

b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;

c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;

d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

 

W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przekazuje tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym wprowadzone zmiany.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1