Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (10/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji serii E

Raport Bieżący nr 10/2021

Zarząd SkinWallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii E

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Data rozpoczęcia: 09.08.2021 r.

Data zakończenia subskrypcji: 09.08.2021 r.

 

2) daty przydziału instrumentów finansowych;

Nie dotyczy. Subskrypcja prywatna.

 

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

18.600 akcji

 

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy.

 

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

18.600 akcji

 

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

37 zł

 

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Nie dotyczy. Akcje zostały opłacone w formie pieniężnej, przelewem bankowym.

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

  • datę powstania wierzytelności,
  • przedmiot wierzytelności,
  • wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
  • opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
  • podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

  • przedmiot wkładów niepieniężnych,
  • wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
  • podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

 

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

1 osoba prawna

 

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

1 osoba prawna

 

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Nie

 

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy

 

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 15 646 PLN

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy

d) promocji oferty: nie dotyczy

-metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

 

 

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1