Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (1/2022) Zawarcie ramowej umowy współpracy

Raport bieżący 1/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, iż w dniu 17 stycznia 2021 r. zawarł ramową umowę współpracy („Umowa”) z ESE Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oddziałem kanadyjskiej organizacji esportowej ESE Entertainment Inc, która świadczy usługi na rzecz twórców, wydawców i marek z branży gier wideo, dostarczając technologię, infrastrukturę i usługi angażowania fanów na arenie międzynarodowej oraz prowadzi własne kanały e-commerce, drużyny e-sportowe i ligi gier.

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie budowania rozwiązań technologicznych oraz marketingowych związanych z esportem i gamingiem, organizacją wydarzeń esportowych, blockchain i NFT oraz innych powiązanych usług.

Strony postanowiły, że ewentualne wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu Umowy zostanie każdorazowo uregulowane w odrębnych umowach zawartych między stronami.

Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1